FUTURUM REGNUM s.r.o. je ryze česká, dynamická vzdělávací společnost, která díky spojení se zkušenými a uznávanými lektory, může nabídnout mnohaleté zkušenosti v oblasti poradenství, vzdělávání pracovníků a personálu, rozvíjení znalostí a dovedností vedoucích pracovníků, týmů a jednotlivců.

Účinně spolupracujeme s manažery a personalisty v řízení a rozvoji potenciálu lidí. Nabízíme individuální přístup ke každému z Vás. Veškeré vzdělávací akce připravujeme až po detailním rozboru situace a tím nabízíme nejefektivnější řešení.

Využíváme nejenom posledních poznatků v oblasti výukových metod, ale i osvědčené interaktivní výukové metody s uplatněním práce v malých skupinách s obhájením a vyhodnocením řešení ve skupině. Z důvodu naplnění očekávání, tj. zvýšení úspěšnosti a efektivity práce školených pracovníků jsou semináře koncipovány jako interaktivní s obsahem prvků sugestopedie pro rychlejší osvojení si informací a jejich následný transfer do praxe, psychologický rozbor jednotlivce pro individuální rozpoznání možností dané osoby s návrhem na odstranění případných slabých stránek či uvědomění si stránek silných a v neposlední řadě praktické nácviky a tréninky s uplatněním práce v malých skupinách a obhájením a vyhodnocením řešení v plénu.
Řešení standardních i nestandardních situací, výměna rolí, videotrénink účinného jednání se zákazníkem s následným rozborem a vyhodnocením.
Formulace účinných postupů pod vedením trenéra.


Pro dosažení maximální úrovně vzdělávacích akcí je garantem všech našich kurzů PhDr. Miloslav Hrubý, který vystudoval Universitu Komenského v Bratislavě, filosofickou fakultu obor psychologie, postgraduální studium na EBS Praha v SRN - obor podnikové řízení a marketing. Od roku 1993 do současnosti se plně věnuje poradenské a konzultační činnosti vrcholovým managerům v oblasti řízení a komunikace, zpracovávání ekonomických projektů, komplexních podnikatelských projektů a provádění finančních analýz společností, vzdělávání v oblasti řízení a vedení lidí v marketingovém přístupu, akviziční činnosti a komunikaci a vzdělávání středního managementu a 1. linie firem a bankovních domů.

Společnost FUTURUM REGNUM s.r.o. se zavázala podpisem etického kodexu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získá v souvislosti s přípravou a realizací vzdělávací akce, pokud by jejím zveřejněním mohla vzniknout újma na právech nebo oprávněných zájmech zákazníka, nebo pokud si to zákazník vyhradil.

Tyto povinnosti se vztahují i na osoby, které společnost FUTURUM REGNUM s.r.o. zaměstnává nebo se smluvně angažují při přípravě a realizaci vzdělávací akce. Této povinnosti náš může zbavit pouze zákazník.

Formy vzdělávacích programů

 • Aktivní tréninky a semináře
 • Výkladové přednášky a interaktivní semináře
 • Workshopy
 • Přímá výuka s diskusí
 • On Job Training
 • Koučování
 • Outdoor training
 • Individuální i skupinové poradenství

Metody tréninku

 • Videotréninky s následnou analýzou a rozborem ve skupině
 • Testy, konzultace
 • Diskuse, demonstrace použití v praxi
 • Prožitkové učení a případové studie
 • Hraní rolí, manažerské hry
 • Řešení modelových situací
 • Assessment centra